Uwaga!!!

W związku z tym, że nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski(Dz.U. Nr 160, poz. 956) nie przewiduje stypendiów habilitacyjnych, zaprzestaje się przyznawania stypendiów habilitacyjnych w Uniwersytecie Opolskim

 

Regulamin
przyznawania stypendiów doktorskich w Uniwersytecie Opolskim

§ 1

1.      Stypendium doktorskie może być przyznane  pracownikowi  Uniwersytetu Opolskiego zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

 

2.      Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.

§ 2

1.      Stypendium, o którym mowa w  § 1 przyznaje rektor lub upoważniony prorektor w ramach posiadanych na ten cel środków na podstawie wniosku pracownika pozytywnie zaopiniowanego przez właściwą radę wydziału lub z własnej inicjatywy za zgodą osoby, której rektor lub upoważniony prorektor zamierza przyznać stypendium.

2.      Stypendium doktorskie przyznaje się na okres 12 miesięcy.

Na wniosek zainteresowanego okres ten może być wydłużony, po stwierdzeniu zaawansowania  rozprawy doktorskiej, ale nie dłużej aniżeli do 18 miesięcy.

3.      Przedłużenie okresu pobierania stypendium określonego w pkt. 2 może nastąpić wyłącznie w przypadku zachowania ciągłości okresu pobierania świadczenia.

4.   Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.

§ 3

1.       Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego winien zawierać:

–   uchwałę rady wydziału o otwarciu przewodu doktorskiego,

–   kwestionariusz w sprawie przyznania stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

–   informację o przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z wykazem publikacji oraz informację dotyczącą udziału w stażach naukowych krajowych i zagranicznych,

–   opinię opiekuna naukowego lub promotora o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej uzasadniającą przyznanie stypendium,

2.         Przy ocenie wniosków rektor lub upoważniony prorektor uwzględnia następujące kryteria:

1)      stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;

2)      wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;

3)      dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;

4)      udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;

5)      liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

3.         Rada Wydziału na podstawie określonej w ust. 1 dokumentacji  w oparciu o kryteria określone w ust. 2 podejmuje uchwałę o wydaniu opinii warunkującej przyznanie stypendium doktorskiego. Dokumentacja wnioskodawcy wraz z opinią rady wydziału przekazywana jest do Działu Nauczania.

4.         Decyzję o przyznaniu stypendium doktorskiego (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  podpisuje rektor lub upoważniony prorektor

§ 4

Wysokość stypendium doktorskiego określa zarządzenie rektora oraz umowa stron. Stypendium doktorskie płatne jest miesięcznie z góry.

§ 5

1.         Stypendium zostanie cofnięte w przypadku wcześniejszego terminu obrony rozprawy doktorskiej (ostatnia wypłata stypendium będzie przysługiwać za ten miesiąc, w którym stypendysta przystąpił do obrony)  lub ze względu na brak dostatecznych postępów w pracy naukowej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika pobierającego stypendium.

2.         Pracownik może sam wystąpić do rektora lub upoważnionego prorektora z wnioskiem o cofnięcie stypendium doktorskiego w czasie jego pobierania.

3.         Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy rektorowi lub upoważnionemu prorektorowi informację o postępach pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

§ 6

1. Stypendium podlega zwrotowi w całości w następujących przypadkach:

1)      jeżeli w ciągu dwóch lat od daty zaprzestania  pobierania stypendium stypendysta nie przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej,

2)      jeżeli stypendium doktorskie zostało cofnięte ze względu na brak dostatecznych postępów w pracy naukowej,

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która nie osiągnęła dostatecznych postępów w pracy naukowej albo nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności z powodu:

1)      braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych, potwierdzonych opinią promotora;

2)      czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą;

3)      sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

4)      sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.

3. Rektor lub upoważniony prorektor, po rozpatrzeniu wyjaśnień osoby związanej do zwrotu pobranego stypendium doktorskiego, może obniżyć kwotę pobranego stypendium, rozłożyć spłatę na raty lub ją umorzyć.

§ 7

Zwrot całości pobranego stypendium doktorskiego następuje w ciągu miesiąca  od dnia  otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 8

Szczegółowe warunki pobierania stypendium doktorskiego tj. okres, na jaki je przyznano, a także warunki i termin zwrotu stypendium doktorskiego określa umowa zawarta między stypendystą a Uniwersytetem Opolskim.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close